نظر دکتر ریچارد اپِنلندر نویسنده‌ی کتاب “به‌آسودگی ناآگاه: آنچه برای خوردن انتخاب می‌کنیم درحال کشتن ما و سیاره‌‌‌مان است” درباره‌ی اثرات کمتر گوشت خوردن …
مطالعه مرتبط:

t.me/iranveg/1519