چشمان حیوانات

چشمان حیوانات این قدرت را دارند که با زبان شگرفی صحبت کنند.

مارتین بوبر