🔹ارتباط کلسترول تغذیه‌ای یا تخم‌مرغ با بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و مرگ‌ومیر🔹

🔺پرسش: آیا مصرف کلسترول تغذیه‌ای یا تخم‌مرغ با بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و مرگ‌ومیر کلی در ارتباط است؟

🔺یافته‌ها: از بین ۲۹۶۱۸ بزرگسالی که از شش مطالعۀ هم‌گروهیِ آینده‌نگر در ایالات متحده با میانهٔ پیگیری ۱۷٫۵ ساله انتخاب شدند، هر ۳۰۰ میلی‌گرم کلسترول تغذیه‌ایِ بیشتر که روزانه مصرف شده بود به‌طور چشمگیری با خطر بیشتر بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و مرگ‌ومیر کلی ارتباط داشت و هر نصفِ تخم‌مرغِ بیشتری که روزانه مصرف شده بود به‌طور چشمگیری با خطر بیشتر بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و مرگ‌ومیر کلی ارتباط داشت.

🔺مفهوم: در میان بزرگسالان ایالات متحده، مصرف بیشتر کلسترول تغذیه‌ای یا تخم‌مرغ به‌طوری چشمگیر و به شکلی دوز-پاسخ با خطر بیشتر بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و مرگ‌ومیر کلی، در ارتباط بود.

 

منبع:
Zhong VW, Van Horn L, Cornelis MC, et al. Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality (https://doi.org/10.1001/jama.2019.1572). JAMA. 2019;321(11):1081–۱۰۹۵٫