(ترجمۀ بخش‌هایی از چکیدۀ مقاله)

مداخلات تغذیه‌ای، حاکی از وجود ارتباطی میان رژیم‌های گیاه‌پایه و بهبود بهزیستی روانی، کیفیت زندگی و کنترل هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) در مبتلایان به دیابت بوده‌اند. مقاصد این مرور [مقالات]، تحلیل نظام‌مند پیشینه پژوهشیِ موجود دربارۀ مداخلات رژیم گیاه‌پایه با هدفِ بررسی دیابت در بزرگسالان و تشریح روشنِ فواید چنین مداخلاتی روی بهزیستی است. این [مقالۀ حاضر] مروری نظام‌مند از کارآزمایی‌های کنترل شده است.

در مقایسه با راهبردهای مختلف و رسمیِ انجمن‌های دیابت و دیگر رژیم‌های غذایی قابل‌قیاس، رژیم‌های گیاه‌پایه با بهبود قابل‌توجه در بهزیستی هیجانی، تندرستیِ فیزیکی، افسردگی، کیفیت زندگی، سلامت عمومی، سطوح HbA1c، وزن، کلسترولِ کل و ال‌دی‌ال پیوند داده شده‌اند. رژیم‌های گیاه‌پایه می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی سلامت روانی، کیفیت زندگی، سطوح HbA1c و وزن و درنتیجه مدیریت دیابت را بهبود بخشند.

 

Toumpanakis A, Turnbull T, Alba-Barba I. Effectiveness of plant-based diets in promoting well-being in the management of type 2 diabetes: a systematic review (http://dx.doi.org/10.1136/bmjdrc-2018-000534). BMJ Open Diabetes Research and Care 2018;6:e000534.