تفاوتی نداره اونها رو برای خودتون می‌خرید یا برای سیر کردن حیوونای خونگی‌تون.
اون‌ها در هر صورت خواهند مرد . 🐥