براساسِ پژوهشی که اخیراً «کالج قلب امریکا» منتشر کرد، پیروی از رژیم غذایی گیاهیِ مناسب، ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی را در خانم‌ها کاهش می‌دهد. محققان، وضعیتِ بیماری قلبی را در سه سطح مختلفِ رژیم غذایی گیاهی، با یکدیگر مقایسه کردند. کسانی که بیشترین میزانِ مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، مغزها و حبوبات را داشتند، بیشتر از سایرِ گروه‌ها در برابرِ بیماری‌های قلبی، مصون ماندند. این تأثیر، در زنان (نسبت به مردان) بارزتر بود. بنابراین، به نظر می‌رسد فواید رژیم‌های غذایی گیاهی، برای کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی، با تمرکزِ بیشتر بر مصرفِ غذاهای سالم و کاهش مصرف گوشتِ فراوری‌شده و سایر محصولات حیوانی، به بیشترین حدِ خود می‌رسد.

منبع:

Panagiotakos D, Kouvari M, Chrysohoou C, et al. The association between healthful and unhealthful plant based dietary patterns and 10-year cardiovascular disease incidence in apparently healthy men and women: Highlights from the Attica Prospective (2002-2012) Study. Abstract presented at: American College of Cardiology Scientific Session; March 28-30, 2020 (virtual meeting).