(ترجمۀ چکیدۀ مقاله)

🔹زمينه: مطالعات زيادی این موضوع را بررسی کرده‌اند كه آيا مصرف غذاهای گياهی یا حيوانی با خطر سرطانِ پروستات ارتباط دارد یا نه، اما اختلاف‌نظرها بسیار است.

🔹هدف: انجام یک بررسی روزآمد از پیشینۀ پژوهش‌هایی که ارتباطِ میان مصرف مواد غذاییِ گیاهی و حیوانی را با خطرِ سرطانِ پروستاتْ بیشتر بررسی کرده‌اند.

🔹روش‌ها: این مطالعۀ مروری با استفاده از سه پایگاه داده انجام شده که در مجموع ۵۵٠ رفرنس تولید کرده است. جستجو به مواردی که بازۀ تاریخِ انتشارشان بین سال‌های ٢٠٠۶ تا فوریۀ ٢٠١٧، زبانشان انگلیسی و مربوط به انسان‌ها بوده، محدود شده است. پس از حذف گزارش‌های موردی، نظرات، نامه‌ها، سرمقاله‌ها و رفرنس‌های تکراری، ٢٩٧ منبع برای بررسی باقی ماند. مقالاتی که ارتباطِ میان الگوهای رژیم غذایی و یا مؤلفه‌ای اصلی از یک رژیم غذایی را با خطر سرطانِ پروستات مورد بررسی قرار ندادند، از مطالعه خارج شد.

🔹يافته‌ها: از ٢٩٧ رفرنسِ پيدا شده، ۴٧ مورد واجد شرايطِ حضور در اين مرور بودند. نویسندگانْ ٢ مطالعۀ هم‌گروهی بسیار بزرگ (≤١٠٠‌‌،٠٠٠ شرکت‌کننده)، ۶ مطالعۀ هم‌گروهیِ بزرگ (≤۴٠،٠٠٠ شرکت‌کننده)، ١١ مطالعه هم‌گروهیِ متوسط (≤١٠،٠٠٠ شرکت‌کننده)، ١٠ مطالعۀ هم‌گروهیِ کوچک (کم‌تر از ١٠،٠٠٠ شرکت‌کننده)، ١٣ مطالعۀ مورد-شاهدی، ۴ فراتحلیل و ١ مطالعۀ جمعیت‌شناختی در مورد بررسی رژیم غذایی و خطر سرطانِ پروستات شناسایی کردند. اکثر مطالعات نشان داده‌اند که غذاهای گیاهی با کاهش خطرِ سرطانِ پروستات همراه‌اند یا تاثیری ندارند، درحالی‌که غذاهای حیوانی، به‌ویژه لبنیات، با افزایش خطرِ سرطانِ پروستات همراه‌اند یا بدون تاثیر‌اند.

🔹نتیجه‌گیری: این مرورِ پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد مصرف مقادیر بیشتری از غذاهای گیاهی ممکن است با کاهش خطر سرطانِ پروستات و مصرف لبنیاتِ بیشتر ممکن است با افزایش خطر سرطانِ پروستات همراه باشد.

منبع:

Shin J, Millstine D, Ruddy B, Wallace M, Fields H. Effect of Plant- and Animal-Based Foods on Prostate Cancer Risk (https://doi.org/10.7556/jaoa.2019.123). J Am Osteopath Assoc 2019;.