(ترجمه چکیده و بخشی از نتیجه‌گیری)

رهنمودهای غذایی جدید برای آمریکایی‌ها در سال ۲۰۱۰(USDA DG) مبتنی بر مرور آخرین شواهد علمی، برای انتخاب یک رژیم سالم، اطلاعات و توصیه فراهم می‌کند. برای مقایسه اثرات محیط زیستیِ الگوهای غذاییِ، همه‌چیزخوارانه (OMN) ،لاکتو-اوو وجترین  (LOV) و وگان (VEG) به همان شکلی که در رهنمودهای غذایی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA DG) پیشنهاد شده است، سه الگو را از طریق روش‌شناسی ارزیابی چرخه حیات تحلیل کردیم. وجود مواد غذایی حیوانی در رژیم غذایی تعیین‌کننده‌ی اصلی اثر زیست محیطی بود. تاثیر اصلی همیشه در مصرف زمین و آب ریشه داشت. دومین تاثیرِ بزرگ ناشی از مصرف انرژی بود. انتشار ترکیبات معدنی سمی به جو، سومین عامل تاثیرگذار بود. تغییر اقلیم و اسیدی شدن یا اوتریفیکاسیون [آب‌ها] حاکی از دیگر اثرات قابل توجه بودند.

 

نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش ما موید یافته‌هایی بود که در چند سال اخیر در این حوزه [غذا و محیط زیست] به‌دست آمده است، و نشان داد که تاثیرمحیط زیستی یک رژیم غذایی عمدتا با مصرف محصولات حیوانی مرتبط  است. همانطور که ما در پژوهش‌مان به آن دست یافتیم، این امر دلیل اصلیِ این است که چرا تاثیر محیط زیستی الگوهای غذایی گوناگون می‌تواند تا حد زیادی متفاوت باشد. این از هر نظر صحیح است: تغییر اقلیم، مصرف انرژی، نیازمندی‌های آبی، دفع زباله‌ها، استفاده از خاک، جنگل‌زدایی، مصرف مواد شیمیایی، و همچنین جنبه‌های محیط زیستی و اجتماعی باهمدیگر، برای مثال امکان تغذیه تمام شهروندان دنیا، را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

“گرازش UNEP” سازمان ملل متحد با عنوان ” بررسی تاثیرات محیط زیستی تولید و مصرف”، بر حرکتی جهانی به سمت رژیمی بدون محصولات حیوانی تاکید می‌کند، و مصرف محصولات حیوانی را به‌عنوان یکی از منابع اصلی تاثیر محیط زیستی، آلودگی، اثر گلخانه‌ای و هدررفت منابع مورد شناسایی قرار می‌دهد. دامپروری صنعتی در بین چهار بخش اولی است که در گزارش “اولویت اول” لقب گرفته. فرآوری گوشت و لبنیات را در جایگاه نخست بخش‌های “اولویت دوم” می‌یابیم. به منظور دستیابی به تولید پایدار غذا و قادر بودن برای تغذیه جمعیت انسانی‌ای رو به رشد، نتیجه‌گیری گزارش، «تغییر ضروری رژیم غذایی جهانی، با دورشدن از محصولات حیوانی» را توصیه می‌کند.

 

منبع:

Baroni L, Berati M, Candilera M, Tettamanti M. Total Environmental Impact of Three Main Dietary Patterns in Relation to the Content of Animal and Plant Food. Foods. 2014;3(3):443-460.

قابل دسترسی در:

http://doi.org/10.3390/foods3030443

ترجمه : علی بنی اسد