جایگزین‌های گیاهی برای شیر حیوانی

شیر گیاهی 🌱🥛

با وجود جایگزین‌های مختلف، کنار گذاشتن شیر لبنی هیچوقت به آسانیِ الآن نبوده است!