🔹 دوستدار بعضی حیوانات هستیم. حمایتشان می کنیم.🐶🐱 با این حال حیوانات دیگر را می خوریم، می پوشیم یا روی آنها آزمایش انجام می دهیم.🐣🐟🐄🐑🦆🐖🐁

ادعا می کنیم که عاشق حیواناتیم، ادعا می کنیم که مهربانیم ولی حریصانه حیوانات را برای اینکه بعدتر دورشان بیاندازیم پرورش می دهیم. تا وقتی که سودمند باشند زنده نگهشان می داریم و بعد برخلاف خواسته شان کشته می شوند. از آنها فقط تا جایی که برایمان پول سازند ”مراقبت” می کنیم.

🔹 ما حیوانات را استثمار می کنیم و بعد با قضاوت خودمان بی رحمانه می کشیمشان. ما ”دوستدار” اندک حیواناتی گزیده هستیم اما حتی آنها هم بخاطر تکبر ما آسیب پذیرند.🐈 ما خودخواهانه حیواناتی که تصمیم می گیریم ”حیوان خانگی مان” باشند را پرورش می دهیم. دستکاری ژنتیکی شان می کنیم.🐩 این حیوانات که زمانی وحشی بوده اند حالا نیازمند ما هستند. پرورششان می دهیم و بعد به آنها وفا نمی کنیم.
🔹 چون این ماییم، انسانیت. که آنقدر حیوانات را دوست داریم که معتقدیم تمام گونه های جانوری روی زمین برای ما هستند تا استثمار، استفاده، خورده، پوشیده و آش و لاش شوند، تا شی سازی و کالایی سازیشان بکنیم و خانه ها و بدن هایمان را با آنها تزیین کنیم.🐑🐊🐂
🔹 حتی یک توجیه اخلاقی یا منطقی برای کاری که با حیوانات می کنیم وجود ندارد. وضعیت دارایی بودن حیوانات باید الغاء شود. حیوان ها منابعی برای ما نیستند. آنها این حق را دارند که بعنوان دارایی استفاده نشوند و مورد بهره کشی قرار نگیرند و کشته نشوند.
آنها برای ما نیستند که مصرف شان کنیم.

وگن شوید🌿🍀🍎
منبع:

https://www.instagram.com/p/BS1vh8sF8iz/