“حدود ۲۷ درصدِ ردپایِ آب بشر مربوط به تولید محصولات حیوانی است. تنها ۴ درصد از ردپایِ آب بشر به مصارف خانگی مربوط می‌شود. این یعنی اگر مردم کم کردن ردپایِ آبشان را درنظر دارند، به جای کاهش مصرف آب در آشپزخانه، حمام و باغچه، باید نگاهی انتقادی به رژیم غذایی‌شان داشته باشند.

هدر دادن آب هرگز درست نیست، پس هنگامی که ذخیره آب در خانه میسر باشد، قطعا عاقلانه است. اما اگر کنش‌ِمان را تنها محدود به کمتر کردن آبِ مصرفی در خانه کنیم، بسیاری از شدیدترین مشکلات آبیِ دنیا، به ندرت کاهش محسوسی خواهند داشت.”

 

منبع: مصرفِ پنهان منابع #آب در  پس گوشت و لبنیات

 

Hoekstra, A. Y. (2012). The hidden water resource use behind meat and dairy. 2(2), 3-8. DOI: 10.2527/af.2012-0038

ترجمه : علی بنی اسد