(ترجمۀ چکیدۀ مقاله)

علاقۀ فزاینده‌ای به رژیم‌های غذایی در ارتباط با سلامتی و تناسبِ اندام وجود دارد. بااین‌حال تولید و مصرف غذا، منابعی اصلی برای آثار محیط‌زیستی شناسایی شده‌اند. در این مطالعه، بیشینهٔ ردپای نیتروژنِ اتحادیهٔ اروپا شاخصی قرار داده شده است برای توضیح تلفاتِ نیتروژنِ واکنشی با استفاده از داده‌های مصرف و تولید مواد غذایی. بیشینۀ ردپای نیتروژن برای عرضۀ مواد غذاییِ اتحادیۀ اروپا، سالانه ٢٣.٨ کیلوگرم نیتروژن به‌ازای هر نفر بود و گروه‌های عمدۀ مواد غذایی که به این ردپا دامن می‌زد لبنیات، گوشتِ خوک، و غلات بود. علاوه‌براین، ردپای نیتروژن برای پنج الگوی تغذیه‌ای نیز محاسبه شد: وگن، لاکتو-اوو وجترین، وجترین-آبزی‌خواری، نیمه‌وجترین و غیرگیاه‌خواری. ترجیحات تغذیه‌ایِ وگن و لاکتو-اوو وجترین، به‌ترتیب نشانگر کاهشی ٢۵ و ٢۴ درصدی در کل ردپای نیتروژن بودند. رژیم‌های وجترین-آبزی‌خواری و نیمه‌وجترین نیز نمایانگر کاهش میزان نیتروژنِ رها شده بود: به‌ترتیب ١٧ و ١۵ درصد. باوجود این‌که در رژیم‌ نیمه‌وجترین گوشت [حیواناتِ خشکی‌زی] هم مصرف می‌شود و کارایی نیتروژنِ تولید گوشتْ کمتر از تولید ماهی است، با افزایش مصرف ماهی، بده‌بستانی مشاهده شد که حاصلش ردپای مشابهی در مقادیر نیتروژن [هر دو رژیمِ نیمه‌وجترین و وجترین-آبزی‌خواری] بود. ارزیابی الگوهای تغذیه‌ایِ متفاوت و تحلیلِ تغییراتِ احتمالی در مصرفِ مواد غذایی می‌تواند به پیشرفت‌های چشمگیری در کاهش ردپای نیتروژن منجر شود. این مطالعه می‌تواند نقطۀ آغازی باشد برای درنظرگرفتن مواد غذایی به‌عنوان مسأله‌ای که تا اندازه‌ای بر آثار محیط‌زیستیِ ناشی از رها شدن نیتروژن، اثرگذار است.

🔺ایران با داشتن یک درصدِ جمعیت دنیا، سالانه حدود دو درصدِ کودهای نیتروژنۀ دنیا را در بخش کشاورزی مصرف مـی‌کند (https://doi.org/10.22067/jag.v9i2.26798)، درحالی‌که میانگین عملکرد غلات کشور اندکی کمتر از میانگین دنیاست. بنابراین به‌نظر می‌رسد مقدار قابل‌توجهی از این کود اتلاف می‌شود.

🔸پی‌نوشت مترجم: گونه‌پرستی، در مواجهه با حیواناتِ آب‌زی به اوج خود می‌رسد؛ چه در مقالات علمی و چه در زبان مردم کوچه‌وبازار می‌شنویم که بین گوشت و ماهی تمایزی وجود دارد، انگار که ماهی‌ها گوشت ندارند! وقتی گیاه‌خواران می‌گویند گوشت نمی‌خورند، گاهی می‌شنویم «ماهی چطور؟»! همۀ این موارد درحالی‌ست که ماهی‌ها نیز موجوداتی حسمندند، درست مثل انسان‌ها حیوان‌اند و گوشت هم دارند!

منبع:

Sara Martinez, Maria del Mar Delgado, Ruben Martinez Marin, Sergio Alvarez, How do dietary choices affect the environment? The nitrogen footprint of the European Union and other dietary options (https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.08.022), Environmental Science & Policy, Volume 101, 2019, Pages 204-210, ISSN 1462-9011.