(ترجمه چکیده مقاله)

پیشینه : اثرات مثبت رژیم‌های وجترین و وگان بر سلامتی در پژوهش‌های پیشین مفروض بوده است.

اهداف : هدف این پژوهش روشن کردن ارتباط میان رژیم‌های وجترین، وگان، ریسک فاکتورهای بیماری‌های مزمن، خطر مرگ و میر به هر علتی، ابتلا و مرگ ناشی از بیماری‌های عروق قلبی-مغزی، سرطان کل و نوع خاصی از سرطان (روده بزرگ، پستان، پروستات، ریه) از طریق فراتحلیل بوده است.

 

روش‌ها : جستجوی جامعی در Medline, EMBASE, Scopus, The Cochrane Library  و Google Scholar انجام گرفت.

نتایج : هشتاد و شش مطالعه مقطعی و ده مطالعه هم‌گروهیِ آینده‌نگر گنجانده شده بود. تحلیل کلی بین مطالعات مقطعی حاکی از کاهش معنادار در سطوح شاخص توده‌ی بدنی (IBM)، کلسترول کلی، و سطوح گلوکز در وجترین‌ها و وگان‌ها در نسبت با همه‌چیزخواران بود. با درنظر گرفتن مطالعات هم‌گروهیِ آینده‌نگر، تحلیل حاکی از کاهش معنادارِ ابتلا و یا مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی (RR 0.75; 95% CI, 0.68 to 0.82) و بروز سرطان کل (RR 0.92; 95% CI 0.87 to 0.98)  بوده است اما نه در کل بیماری‌های قلبی-عروقی، بیماری‌های عروق قلبی-مغزی، مرگ و میر به هر علتی، و مرگ و میر ناشی از سرطان. هنگامی که انواع سرطان تحلیل شد، هیچ ارتباط معناداری اثبات نشد. تحلیلی که در وگان‌ها انجام شد باوجود اینکه از تعداد محدودی پژوهش بدست آمده بود حاکی از ارتباط معنادار در ابتلا به سرطان کل بود (RR 0.85; 95% CI, 0.75 to 0.95) .

 

نتایج : این فراتحلیل همه‌جانبه حاکی از اثر قابل‌توجه حفاظتی رژیم وجترین در برابر ابتلا و یا مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی (−۲۵%) و ابتلا به سرطان کل (−۸%) بوده است. رژیم غذایی وگان نشانگر کاهش قابل‌توجه (−۱۵%) خطر ابتلا به سرطان کل بود.

 

منبع :

Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic review with meta-analysis of observational studies, Monica Dinu et al, Critical Reviews in Food Science and Nutrition Vol.57 , Iss.17 , 2017

قابل دسترسی در :

http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2016.1138447

ترجمه : علی بنی اسد