(ترجمۀ نتیجه‌گیری مقاله)

به‌طور خلاصه مطالعۀ ما نشان داد که سبک زندگی‌ای سالم (سیگار نکشیدن، پرهیز از نوشیدن الکل) ممکن است مخارج کلی مستقیم مراقبت سلامت را به میزان ١٠ درصد کاهش دهد و بیش‌ازاین رژیم‌های گیاه‌خواری ممکن است مخارج مراقبت پزشکی را به میزان ١۵ درصد کم کنند (درنتیجه حدوداً کاهشی ٢۵ درصدی در کل مخارج پزشکی). این نتایح با دیگر مطالعات منتشر شده سازگار و حاکی از این است که ترویج رژیم‌های گیاه‌خواری ممکن است راهبرد امیدوارکننده‌ای برای کاستن از بار پزشکی-اقتصادی در جمعیت‌های منتخب باشد. (http://iranveg.ir/wp-content/uploads/Medical-Expenditure.png)

#سلامتی #اقتصادی

منبع:

Lin, C.-L.; Wang, J.-H.; Chang, C.-C.; Chiu, T.H.; Lin, M.-N. Vegetarian Diets and Medical Expenditure in Taiwan—A Matched Cohort Study (https://doi.org/10.3390/nu11112688). Nutrients 2019, 11, 2688.