سخنرانی دکتر کاوه مدنی استاد مرکز سیاست محیط زیستِ امپریال کالج لندن درباره آب؛ همه‌ی ما به همدیگر مربوطیم.