دو
وقتشه شیر لبنی رو بذارید کنار و شیرهای سالم، محیط‌زیستی، و اخلاقیِ دیگه رو انتخاب کنید.