شما نمی توانید زندگی بدون خشونتی داشته باشید تا زمانی که خشونت را مصرف می کنید. لطفا وگان شوید
گری ال فرانسیون