هرجا صید هست ”صید جانبی” هم هست یعنی به دام انداختن #ماهی ها یا سایر حیوانات وحشی آبزی که شامل تمام موجوداتی می شوند که به بندر آورده شده یا دوباره به دریا دورانداخته می شوند، زنده یا مرده. وال ها، دلفین ها، پرندگان دریایی، کوسه ها و لاک پشت ها تنها بخش کوچکی از این قربانیان هستند.

تخمین های دست پایین، سالانه ۳۰۰۰۰۰ هزار وال و دلفین را قربانی ”صید جانبی” می دانند!

حفظ یک اکوسیستم سالم دریایی، با این وضعیت چگونه ممکن است؟
برای کمک به همه موجودات، وگن شویم.🦈🐳🐋🐡🐟🦐🦑🐙

منبع:

https://www.worldwildlife.org/press-releases/bycatch-targeted-to-save-whales