مقدار پروتئین رژیم‌های غذایی وگن معمولاً کافی‌ست که شامل هر ۲۰ آمینواسید به‌ویژه همۀ آمینواسیدهای ضروری می‌شود.

نسبت آمینواسیدها در غذاهای منتخب بین گروه‌های غذایی