هزینهْ فرصت از دست رفته‌ی رژیم‌های غذاییِ حیوانی از تمام اتلاف‌های مواد غذایی پیشی می‌گیرد

اهمیت موضوع

با توجه به اینکه یک سوم تمام تولید غذایی از طریق زنجیره‌های تامینِ نشت‌‌کننده یا فساد از دست می‌رود، اتلاف مواد غذایی، عاملی کلیدی در ناامنی غذایی جهانی است. تقاضا برای غذای حیوانی شدیدا منابع‌برْ دسترسی غذایی را بیشتر محدود می‌کند. در این مقاله، نشان می‌دهیم که جایگزین‌های گیاه‌پایه برای هر کدام از گروه‌های اصلیِ [اقلام] حیوانی در ایالات متحده (گوشت گاو، گوشت خوک، لبنیات و تخم‌مرغ) می‌تواند به‌ ازای هر واحد زمین‌ زراعی، دو تا بیست برابر غذای مشابه از نظر ارزش غذایی تولید کند. تعویض تمام اقلام حیوانی با رژیم‌های گیاه‌پایه‌ی جایگزین می‌تواند غذای کافی برای ۳۵۰ میلیون نفر بیشتر فراهم کند، که از فواید موردانتظار حذف تمام اتلاف موادغذایی در زنجیره‌ی تامین بیشتر است.

چکیده

اتلاف غذاییْ به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان عامل تضعیف‌کننده‌ی امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیستی شناخته می‌شود. با این حال، مصرف اقلام غذایی ‌شدیدا منابع‌بر به‌جای گزینه‌هایی که بهره‌وری بیشتری دارند و به همان میزان مغذی‌اند نیز می‌تواند به‌عنوان اتلاف غذاییِ‌ اثرگذاری محسوب شود. در اینجا ما این [هزینهْ] فرصت‌ اتلاف‌های مواد غذایی را به مثابه‌ی اتلاف غذاییِ مرتبط با مصرف اقلام غذاییِ شدیدا منابع‌بر به‌جای گزینه‌های گیاه‌پایه‌ای که از نظر ارزش غذایی قابل قیاس‌اند، به‌عنوان مثال بر حسب مقدار پروتئین‌شان، تعریف کرده و کمیت آن را تعیین می‌کنیم.

جایگزین‌هایی که استفاده‌ی زمین ‌زراعی برای هرکدام از گروه‌های اصلی غذاهای حیوانیِ ایالات متحده را به‌حداقل می‌رساند مورد بررسی قرار دادیم. دریافتیم باوجود اینکه اتلاف‌های مختص مرسوم مواد غذایی از خرده‌فروش به مصرف‌کننده برای محصولات گیاهی و حیوانی حدودا ۳۰% است، هزینهْ فرصت اتلاف‌های غذایی برای گوشت گاو، گوشت خوک، لبنیات، طیور و تخم‌مرغ به‌ترتیب ۹۶%، ۹۰%، ۷۵%، ۵۰% و ۴۰% است. این امر برخاسته از این است که به‌جای گوشتِ گاو و تخم‌مرغ، یعنی مواد حیوانی با بیشترین و کمترین مصرف منابع، رژیم‌های گیاه‌پایه‌ی جایگزین می‌توانند به ‌ازای هر واحد زمین زراعی به‌ترتیب ۲۰برابر و دو برابر غذای مشابه از نظر ارزش غذایی تولید کنند. باوجود اینکه اتلاف‌های غذایی مرسوم و [هزینهْ] فرصت آن، هر دو اهدافی برای بهبود وضعیت موجودند، اتلاف‌های غذایی با [هزینهْ] فرصت زیاد، صرفه‌جویی بالقوه بزرگی را فراتر از اتلاف‌های غذایی با تعریف مرسوم نمایان می‌کند. جایگزینی همزمان تمام اقلام حیوانی در رژیم غذایی ایالات متحده با گزینه‌های گیاه‌پایه باعث افزودن غذای کافی به‌طور کامل، برای تغذیه‌ی ۳۵۰ میلیون نفر بیشتر می‌شود که بسیار بالاتر از فواید موردانتظارِ حذف تمام هدررفت‌های‌‌ غذایی است. این نتایج اهمیت دگرگونی‌های تغذیه‌ای به‌منظور افزایش دسترسی و امنیت غذایی را برجسته می‌کند.

منبع:

The opportunity cost of animal based diets exceeds all food losses, Alon Shepon. Gidon Eshel. Elad Noor. Ron Milo, Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2018, 201713820