بخش هایی از وصیت نامهء منحصربه فرد و تکان دهندهء اینگرید نیوکرک ، ریاست کل پتا (بزرگ ترین گروه حمایت از حقوق حیوانات در سطح جهان)

به عنوان کسی که بخشی از عمر خود را وقف کمک به حیوانات زجرکشیده و آزار دیده در سراسر دنیا کرده ، و همیشه برای اشاعهء فرهنگ حمایت از حقوق حیوانات تلاش کرده ، دوست دارم تا بعد از مرگم از بقایای جسم من نیز ، در همین راستا استفاده شود. اگر چه مسئولین وقت پتا ، در مورد نحوهء استفاده از جسم من تصمیم گیری خواهند کرد ، اما پیشنهادات من به ترتیب ذیل می باشند:

۱- گوشت جسمم را از جسد من جدا کنید و در ملاء عام ، کباب کنید! بگذارید بوی گوشت سوخته فضا را پر کند تا همه بدانند بین بوی گوشت سوختهء انسان و گوشت سوختهء یک حیوان ، تفاوتی نیست. و اینکه ما نیازی به خوردن جسد نداریم.

۲- پوست جسدم را (یا حداقل بخشی از پوست جسدم را) جدا کنید و با آن مصنوعات تولیدی از چرم بسازید ، مثل کیف یا چکمه! بگذارید دنیا بداند و لمس کند که میان چرم یک حیوان و یک انسان ، تفاوت چندانی نیست! بخشی از پوستم را هر سال در مقابل نمایشگاه سالانهء چرم هندوستان ، به نمایش بگذارید. همان نمایشگاهی که اجساد گاوهای نکون بختی که به بدترین شکل ممکن سلاخی می شوند ، در آنجا به نمایش گذاشته میشود.

۳- یکبار در دوران کودکی در بازاری بومی در دهلی ، دوره گردانی را دیدم که پاهای قطع شدهء فیل ها ، پایه هایی برای چترهای بزرگ آفتاب گیر ساخته بودند. پای من را قطع کنید و با آن هم پایه ای برای چتر بسازید ! بلکه با دیدن آن این حقیقت برای همگان تداعی شود که میان جسد یک حیوان و یک انسان ، تفاوت چندانی نیست اگر قرار باشد از اجساد ، به عنوان دکوراسیون منزل استفاده کنیم !

۴- یکی از چشمانم را از حدقه خارج کنید ، بر روی پایه ای نصب کنید و برای دفتر نمایندگی حفاظت از محیط زیست ایالات متحدهء آمریکا بفرستید ، تا بدانند که پتا حتی بعد از مرگ من ، چشم از این نهاد برنخواهد داشت و به رسوایی آنها ادامه خواهد داد تا روزیکه بلاخره دست از آزمایش بر روی حیوانات بردارند!

۵- انگشت اشارهء من را از جسمم جدا کنید و برای Kenneth Feld ، ریاست سیرک Ringling Bros (بزرگ ترین سیرک ایالات متحده) ، یا برای موزهء سیرک بفرستید ، تا نشانی باشد به یادوارهء میلیون ها شیر ، خرس ، ببر و دیگر حیواناتی که در کودکی از خانواده هایشان در آفریقا یا هند دزدیده شدند و تحت شکنجه های مختلف در سیرک ها قرار گرفتند تا ملعبه ای باشند برای تفریح بشر.

۶- کبدم را از جسدم خارج کنید ، آن را پر کنید و در سرتاسر یا بخش هایی از فرانسه در مقابل رستوران ها بگردانید تا عوام بدانند که شکنجهء غازها برای تولید کبد چرب ، عملی زشت و غیراخلاقی است