حدود ۴ماه بعد از به دنیا آمدن اولین فرزندم، فهمیدم که در مزارع لبنی، گوساله ها بهنگام به دنیا آمدن از مادرانشان دزدیده می شوند. درست مثل ما، مادران آن ها ۹ماه طولانی حمل می کنندشان، اما با زور گوساله ها از مادرها جدا می شوند تا ما انسان ها، که پیش از این از شیر گرفته شده ایم، بتوانیم شیری را بخوریم که این گاوها برای بچه های خودشان تدارک دیده اند. وقتی متوجه این امر شدم، ویران گشتم. نمی توانستم باور کنم که تمام عمر در این رفتار وحشتناک سهیم بودم و هرگز هم هیچ کسی حقیقت را به من نگفت. خیلی عصبانی بودم. از آن موقع وگن شدم و سوگند خوردم که کودکانم نیز وگن باشند. شیر گاو برای گوساله هاست. نمی توانم تصورش را بکنم که کسی بچه ام را بدزد -و اگر پسر بود، بکشدش- تا بتواند شیرم را بدزد. یک مادر و بچه اش ”هرگز” نباید از یکدیگر جدا شوند. ”هرگز” نمی توانستم چنین صنعت بی رحمی را حمایت کنم و هیچ فرد دیگری هم نباید این کار را بکند.

ربودن کودکان را متوقف کنید.
شکستن قلب ها را پایان دهید.
وگن شوید.
@iranVEG
کریستینا الیزابث
مادری مخالف #لبنیات