وگان و حمایت از حیوانات

سالانه حدود ۶۰ میلیارد حیوان به‌خاطر لذت گوشتخواری کشته می‌شوند.
با وگان بودن می‌توان حق زندگی را به این حیوانات بازگرداند.