آیا واقعاً میوه ها وسبزی ها به اندازه ی کافی کلسیم به بدن ما می رسانند؟ خودت را با حیوانات عظیم الجثه ای مقایسه کن که تمام عمرشان فقط یک نوع غذا می خورند ومانند انسان قدرت انتخاب زیادی ندارند،، فیل، زرافه، شیر وگاو را در نظر بگیر که نه شیر حیوانی دیگر را می خورند، نه از داروهای شیمیایی استفاده می کنند ونه غذای خود رامی پزند. مگر حیوانات گیاهخوار رشد نمی کنند؟ پس چرا ما خود را با گیاهان تغذیه نکنیم؟ متاسفانه ما نه تنها غریزه، بلکه درک وعقل خود را نیز از دست داده ایم. قابلمه قدرت فکر کردن را از ما سلب وما را فلج کرده است. دکتر والکر که خود در اوایل جوانیش بیمار بود، در کتاب (تو نیز می توانی جوان شوی) می نویسد: یک لیوان آب هویج تازه بیشتر کلسیم دارد تا قرص های کلسیم موجود در داروخانه!

هلموت واندمیکر