«گاهی اوقات می شنوم که مردم می گویند: ” تو کار خودت رو بکن،من کار خودم رو. تو شاید انتخاب کنی که سبزیجات و میوه ها و غلات و مغزها رو بخوری،من انتخاب کنم که گوشت و لبنیات بخورم. ”

این استدلال به طرزی خطرناک از اساس نادرست و ناقص است، زیرا آن کس که بیشترین سهم را دارد، یعنی همان کس که کشته می شود، در گفت و گو شرکت نکرده است.»

___ مَریبِث وُسکو