از آنجا که همه ما ساکنین زمین هستیم، این نام به همه ما اطلاق می شود.
در این واژه هیچ گونه تمایز جنسیتی ، نژادی یا گونه ای وجود ندارد.
آن، همه و تک تک ما را شامل می شود.
اعم از موجودات خونگرم ، پستاندار، مهره دار، بی مهره، پرنده، خزنده، دو زیست، انسان و ماهی

بنابراین انسان ها تنها گونه موجود در این سیاره نیستند و در کنار میلیون ها موجود زنده دیگر زندگی می کنند ، چرا که در این جهان ، اینجا ما همگی باهم متحول میشویم.

با این همه، ساکنان انسانی کره زمین هستند که گرایش به تسلط بر کره زمین دارند و چنین است که غالبا با دیگر دوستان هم سیاره خود و موجودات زنده همچون اشیا بی جان رفتار می کنند.

این رفتار را “گونه گرایی” می نامند.

[مستند ساکنین زمین]